210-6411675, 210-6458266

welcome@startyouup.gr

Μαυρομιχάλη 190 Αθήνα 11472

Ιατρική εταιρεία ΙΚE. Περιγραφή, πλεονεκτήματα, φορολόγηση


Η Start You Up αναλαμβάνει την ίδρυση και αδειοδότηση της ιατρικής σας εταιρείας (αλλά και του ιδιωτικού σας ιατρείου) καθοδηγώντας σας σε κάθε επιμέρους ενέργεια των εκάστοτε διαδικασιών.

Στα πλαίσια του Start You Up pack all in 1 αναλαμβάνει επίσης την σχεδίαση εταιρικής ταυτότητας, την κατασκευή ιστοσελίδας, την τήρηση λογιστηρίου καθώς και το διαδικτυακό Marketing ιατρικών εταιρειών.

 

Γενική περιγραφή ΙΚΕ – Άρση περιορισμών στη σύσταση ιατρικής ΙΚΕ

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία είναι η νέα εταιρική μορφή που εισήχθη στην έννομη τάξη της χώρας μας με το νόμο 4072/2012. Προέκυψε ως εξελικτικός τύπος εταιρείας στα πλαίσια της αναμόρφωσης του εταιρικού δικαίου στην οποία προβαίνουν τα τελευταία χρόνια οι Ευρωπαϊκές νομοθεσίες, μα κυρίως από την ανάγκη ρύθμισης και διευκόλυνσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Συστήνεται κατά κύριο λόγο με ιδιωτικό έγγραφο και μέσα σε λίγες μόνο μέρες. Έχει το μοναδικό πλεονέκτημα ότι, ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ιδρυτών της μπορεί να συνδυάσει το κεφαλαιουχικό στοιχείο (π.χ. εισφορά μετρητών ή εισφορών σε είδος) με το προσωπικό (π.χ. παροχή εργασίας ή/και υπηρεσιών).

Επιπλέον, ήδη από το 2012 και συγκεκριμένα με το ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/22.11.2012) έχει απελευθερωθεί σημαντικά η δυνατότητα ίδρυσης ιατρικών εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, με τον ανωτέρω νόμο έχουν καταργηθεί πλείστοι περιορισμοί για τη σύσταση ιατρικών εταιρειών, όπως για παράδειγμα:

Η παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. ως αποκλειστικός σκοπός της συσταθησομένης εταιρείας.

·Ως εκ τούτου, η υποχρεωτική αναγραφή του όρου «ιατρική»/ «οδοντιατρική» στην επωνυμία της εταιρείας.

·Η παροχή υπηρεσιών μόνο σε ένα φορέα Π.Φ.Υ. εκ μέρους των συνεργαζόμενων με την εταιρεία επιστημονικών υπευθύνων, γιατρών και οδοντιάτρων.

·Η εταιρική συμμετοχή μόνο σε μία εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ..

·Η αποκλειστική ή κατά πλειοψηφία συμμετοχή στις ως άνω εταιρείες μόνο γιατρών και λοιπών επιστημόνων του τομέα της υγείας.

·Η υποχρεωτική τήρηση βιβλίων Γ’ Κατηγορίας (πλέον διπλογραφικών) ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της εταιρείας.

·Σε αντίθεση με τα ανωτέρω απαγορεύεται μέχρι και σήμερα η συμμετοχή σε ιατρική εταιρεία ιατρών ή οδοντιάτρων «(...) στους οποίους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος (...)» (αρ. 11 παρ. 8 του π.δ. 84/2001).

Διαχειριστής ιατρικής ΙΚΕ

Ο Διαχειριστής της ιατρικής ΙΚΕ είναι το φυσικό πρόσωπο, εταίρος αυτής ή όχι, που εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της ιατρικής ΙΚΕ, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Κατόπιν επιλογής των εταίρων, το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να ορίζει ένα ή και περισσότερους διαχειριστές της, εταίρους ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Αναφορικά με την ευθύνη του διαχειριστή της ΙΚΕ επισημαίνουμε τα κατωτέρω:

·Ευθύνη έναντι της εταρείας: Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 του ν. 4072/2012: «Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.».

·Εις ολόκληρον ευθύνη έναντι τρίτων ιδιωτών κατ’ άρθρο 71 ΑΚ σε περίπτωση υπαίτιας πράξης ή παράλειψης, η οποία συνιστά αδικοπραξία ή συμπεριφορά κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων αντίθετη προς τους ορισμούς των ΑΚ 197 και 198 ή παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση εφαρμογής του ανωτέρου κανόνα είναι η έκδοση ακάλυπτης επιταγής, όπου οι τρίτοι δανειστές της εταιρείας μπορούν να στραφούν τόσο κατά της ΙΚΕ όσο και του διαχειριστή της ατομικά.

·Προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη έναντι του Δημοσίου κατ’ άρθρο 50 παρ. 1, 2 και 5 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013):

Κατά το χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσης της ΙΚΕ, ο διαχεριστής της ΙΚΕ ευθύνεται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου, των τόκων και των προστίμων που οφείλονται από την ΙΚΕ,καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους.

Επίσης, ευθύνεται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούμενους φόρους, το ΦΠΑ και όλους τους επιρριπτόμενους φόρους, και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ΙΚΕ ως εξής:  α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, οι διαχειριστές της ΙΚΕ που είχαν την ως άνω ιδιότητα από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του φόρου και μετά.  β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, οι διαχειριστές της ΙΚΕ που είχαν την ως άνω ιδιότητα κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου. 

Τέλος, αν η ΙΚΕ είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης περιουσίας, ο διαχειριστής της ΙΚΕ ευθύνεται εις ολόκληρον με την ΙΚΕ, για την πληρωμή των τόκων και των προστίμων που οφείλονται σε δικές του πράξεις ή παραλείψεις.

·Προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη έναντι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (πλέον ΕΦΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4321/2015: Ο διαχεριστής της ΙΚΕ, ευθύνεται προσωπικά, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μαζί με την ΙΚΕ, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της όσο και κατά το χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσής της, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από αυτήν προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.

Επιστημονικό συμβούλιο – Επιστημονικός Υπεύθυνος – Επιστημονικός Διευθυντής – Γενικός Διευθυντής ιατρικής ΙΚΕ

Η άδεια λειτουργίας της ιατρικής ΙΚΕ περιέχει ειδική αναφορά στον αριθμό, την κατηγορία και το είδος των ιατρείων (οδοντιατρείων) και εργαστηρίων του

φορέα Π.Φ.Υ, στις ειδικότητες των ιατρών (οδοντιάτρων) που θα παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και στα ονόματα των Επιστημονικά Υπευθύνων και του Επιστημονικού Διευθυντή.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 84/2001: “Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται, ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός (οδοντίατρος) εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις και από τις διατάξεις του παρόντος.

Οι κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της ιατρικής εταιρίας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, και έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας.

·Ο Επιστημονικός Δ/ντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση της εταιρίας, οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο ιατρικό (οδοντιατρικό) σύλλογο. Η απόφαση του ιατρικού (οδοντιατρικού) συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.

·Ως επιστημονικά υπεύθυνος και επιστημονικός διευθυντής απαγορεύεται να ορισθούν όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής / ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

·Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθένειας ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην κατάσταση επιστημονικού προσωπικού που υποβάλλεται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή ορίζεται μεταγενέστερα με έγγραφη δήλωση του φορέα Π.Φ.Υ. που γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή.

·Η για οποιοδήποτε λόγω αποχώρηση Επιστημονικά υπεύθυνα συνοδεύεται, ταυτόχρονα με τον ορισμό του αντικαταστάτη του, και την υποβολή εντός δεκαπέντε (15) ημερών αίτησης για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, διαφορετικά διακόπτεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ..

·Ιατρικές Εταιρείες που διαθέτουν περισσότερα από τρία (3) τμήματα και σύνολο ιατρικού και λοιπού προσωπικού περισσότερο από είκοσι πέντε (25) άτομα, υποχρεούνται στην δημιουργία θέσης Γενικού Διευθυντή ο οποίος έχει την διοικητική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας. Απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη στη θέση αυτή είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. και τουλάχιστον πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε διοίκηση φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.”.

Πλεονεκτήματα σε σχέση με την ατομική επιχείρηση και την ΑΕ

·Καταρχήν η ατομική επιχείρηση δεν απαιτεί καμία δυνατότητα ίδρυσης, αλλά απλώς μια φορολογική διαδικασία, και συγκεκριμένα την έναρξη άσκησης επαγγέλματος ή επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (ήτοι στη Δ.Ο.Υ. όπου θα εδρεύει η ατομική επιχείρηση). Πλέον σημαντικώς, για τα όποια χρέη της ατομικής επιχείρησης, ευθύνεται το φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά, χωρίς καμία απολύτως προστασία της λοιπής του ατομικής περιουσίας.

·Αντίθετα, για τα χρέη της ΙΚΕ ευθύνεται η ίδια η εταιρεία και όχι οι εταίροι της, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις άλλες κεφαλαιουχικές εταιρείες, δηλαδή την ΑΕ και την ΕΠΕ. Μόνο ο εταίρος της ΙΚΕ του οποίου η εισφορά προς την εταιρεία είναι η εγγύηση αποπληρωμής των χρεών της υπέχει προσωπική ευθύνη έναντι των δανειστών της εταιρείας – αλλά και εδώ η ευθύνη του εταίρου περιορίζεται μέχρι το ποσό που ο ίδιος έχει επιλέξει να εγγυηθεί δια του καταστατικού της εταιρείας.

·Κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 3 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013) αν κατά το χρόνο διάλυσης της ΙΚΕ δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογικές της υποχρεώσεις, περιλαμβανόμενων των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, θεμελιώνεται η, αλληλέγγυα με την ΙΚΕ, ευθύνη των εταίρων της με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 10 % και μέχρι του ποσού των αναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος λόγω της ιδιότητας τους ως εταίροι της ΙΚΕ κατά τα τρία (3) τελευταία έτη προ της λύσης της ΙΚΕ. Σύμφωνα δε με το άρθρο 50 παρ. 4 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013) τοιαύτη ευθύνη υπέχουν και όσοι υπήρξαν εταίροι της ΙΚΕ με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 10 % (αλλά π.χ. είχαν μεταβιβάσει τη μερίδα τους) κατά τα τρία (3) τελευταία έτη πριν τη λύση της ΙΚΕ, εφόσον όμως η οφειλή αφορά την περίοδο, στην οποία τα εν λόγω πρόσωπα ήταν εταίροι .

·Περαιτέρω, έναντι της ιατρικής ΑΕ η σύσταση μιας ιατρικής ΙΚΕ εμφανίζει τα κάτωθι πλεονεκτήματα:

·Το ύψους του απαιτούμενου εκ του νόμου μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου: Στην Α.Ε. απαιτείται κατ’ ελάχιστον μετοχικό κεφάλαιο 24.000 ευρώ. Η ΙΚΕ συστήνεται και με εταιρικό κεφάλαιο ενός ευρώ.

·Το είδος των εισφορών των μετόχων/εταίρων: Στην Α.Ε. οι μέτοχοι εισφέρουν είτε μετρητά είτε περιουσιακά στοιχεία δυνάμενα να αποτιμηθούν σε χρήμα. Στην ΙΚΕ οι εταίροι μπορούν να εισφέρουν, πέραν των ανωτέρω δύο στοιχείων, και την προσωπική τους εργασία. Επίσης, μπορεί η εισφορά τους να είναι «εγγυοδοτική», ήτοι μπορεί η εισφορά τους να συνίσταται στην ανάληψη ευθύνης για την αποπληρωμή των εταιρικών χρεών της ΙΚΕ μέχρι του ποσού που θα επιλέξουν.

·Όργανα διοίκησης: Η Α.Ε. διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρία μέλη (μπορεί βέβαια να εκχωρήσει για ορισμένα θέματα την εξουσία διοίκησης και σε ένα μόνο πρόσωπο, εφόσον τούτο προβλέπεται από το Καταστατικό της εταιρείας). Η ΙΚΕ κατά κανόνα διοικείται και από ένα μόνο πρόσωπο, τον Διαχειριστή της.

·Διάρκεια της θητείας των οργάνων της διοίκησης: Η θητεία των μελών του Δ.Σ. δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξη (6) έτη, με εξαίρεση την περίπτωση, κατά την οποία η θητεία του ΔΣ παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική ΓΣ της εταιρείας. Στην πράξη, οι ΑΕ κάθε πενταετία προβαίνουν σε εκλογή νέου ΔΣ και στη συγκρότηση αυτού σε σώμα (αυτό απαιτείται ακόμη και στην περίπτωση που τελικά εκλεγούν ακριβώς τα ίδια πρόσωπα). Στην ΙΚΕ η θητεία του Διαχειριστή μπορεί να είναι αόριστης διάρκειας (οπότε ανάγκη τροποποίησης του Καταστατικού της θα ανακύψει μόνο αν για τον οποιοδήποτε λόγο προκύψει ανάγκη αλλαγής ή αντικατάστασης του Διαχειριστή).

·Γενική Συνέλευση ΑΕ – Σώμα εταίρων ΙΚΕ: Οι διατυπώσεις σύγκλησης της ΓΣ της ΑΕ είναι πολύ περισσότερο περίπλοκες και χρονοβόρες σε σχέση με τις αντίστοιχες διατυπώσεις του ανωτέρω οργάνου στην ΙΚΕ.

·Απεικόνιση της εταιρικής συμμετοχής σε μετοχές: Η ως άνω απεικόνιση προβλέπεται μόνο για τις ΑΕ, οι δε εκδοθησομένες μετοχές αποτελούν αξιόγραφα. Αντίθετα, τυχόν έγγραφο αφορόν τα εταιρικά μερίδια εταίρου της ΙΚΕ έχει μόνο βεβαιωτικό – αποδεικτικό χαρακτήρα

·Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών/εταιρικών μεριδίων: Οι περιορισμοί στις μεταβιβάσεις μετοχών ΑΕ είναι έγκυρες μόνο για τις ονομαστικές μετοχές και μόνο για τις μεταβιβάσεις εν ζωή και όχι αιτία θανάτου. Τυχόν προβλεπόμενοι περιορισμοί στην ΙΚΕ θα ισχύουν για όλα τα εταιρικά μερίδια και για όλα τα είδη μεταβιβάσεων (εν ζωή ή αιτία θανάτου), μπορούν δε να φθάνουν μέχρι και την απαγόρευση μεταβίβασης.

·Προστασία μειοψηφούντος μετόχου/εταίρου: Στην ΙΚΕ μπορεί με καταστατική ρήτρα να εισαχθεί ο κανόνας της διπλής πλειοψηφίας κεφαλαίου και κεφαλών που ισχύει και στις ΕΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι αν υιοθετεί αυτός ο κανόνας, σε διμελή ΙΚΕ αυτός που θα έχει εισφέρει το 99 % του εταιρικού κεφαλαίου, δε θα μπορεί να λάβει ούτε μία απόφαση, αν δεν έχει εξασφαλίσει προηγουμένως και τη θετική ψήφου του εταίρου που έχει εισφέρει το 1 % του εταιρικού κεφαλαίου. Ο μειοψηφούν μέτοχος ΑΕ σε καμία περίπτωση δεν έχει τη «δύναμη» του μειοψηφούντος εταίρου της ΙΚΕ. Χάριν προστασίας των μειοψηφούντων μετόχων μπορούν μόνο να αυξηθούν τα απαιτούμενα ποσοστά απλής και εξαιρετικής καταστατικής απαρτίας και πλειοψηφίας. Και σε αυτήν την περίπτωση όμως, τίθενται περιορισμοί από το νόμο, αφού π.χ. τα καταστατικά οριζόμενα ποσοστά απλής απαρτίας και πλειοψηφίας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι κατώτερα από τα εκ του νόμου οριζόμενα ποσοστά αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας, ώστε να διατηρείται η αρχή της διαφοροποίησης μεταξύ των δύο ειδών ΓΣ (απλής ή εξαιρετικής αντίστοιχα).

Παράδειγμα Φορολόγησης, νέας ΙΚΕ, για την πρώτη διαχειριστική χρήση λειτουργίας (2018).

 

Ένα υπέρ απλουστευμένο παράδειγμα για μη ειδικούς:

Συντελεστής φόρου: 29% στα κέρδη.

Φόρος μερίσματος : 15% στα διανεμόμενα κέρδη.

Προκαταβολή Φόρου για την πρώτη χρήση (αρ. 71 ΚΦΕ) : 50 %

Παράδειγμα Φορολόγησης:

Έσοδα 20.000 – Έξοδα 10.000 = 10.000 €

Φόρος εισοδήματος = 10.000 x 29% = 2.900 €

Προκαταβολή Φόρου 1ης χρήσης = 50% x 2.900 = 1.450 €

Υπόλοιπο = 10.000 – 4.350 = 5.650 €

Τακτικό Αποθεματικό = 7.100 x 5% = 355 €

Υπόλοιπο προς Διανομή = 5.295 €

Έστω ότι αποφασίζετε την διανομή του συνόλου του καθαρού κέρδους προς τους εταίρους της ΙΚΕ, τότε :

Φόρος μερίσματος = 5.295 x 15% = 794,25  €

Τελικό αποτέλεσμα = 4.500,75 €

Η Start You Up αναλαμβάνει την ίδρυση και αδειοδότηση της ιατρικής σας εταιρείας (αλλά και του ιδιωτικού σας ιατρείου) καθοδηγώντας σας σε κάθε επιμέρους ενέργεια των εκάστοτε διαδικασιών.

Διαβάστε επίσης:

Σύσταση ιατρικής εταιρείας 2018

Ίδρυση νέας επιχείρησης με το Start You Up all in 1 pack

Ορισμένα κριτήρια επιλογής εταιρικού τύπου ΟΕ ΕΕ ΕΠΕ ΙΚΕ ΑΕ

Απλουστευμένο παράδειγμα φορολόγησης ΙΚΕ ΕΠΕ ΑΕ 2017

Πλεονεκτήματα Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας

Μετατροπή ΟΕ & ΕΕ σε ΙΚΕ

Μετατροπή Ατομικής Επιχείρησης σε ΙΚΕ

Παράμετροι επιλογής μεταξύ ΙΚΕ & ΑΕ

Κατασκευή απλής εταιρικής Ιστοσελίδας (site)

Χρήσιμα digital εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Συγχώνευση εταιρειών

Διαφήμιση επιχείρησης στο Internet (Google Facebook)

Μαριάνθη Α. Κούμπη

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – LL.M. (UCL)

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

(CIArb & Υπουργείο Δικαισ., Διαφ. & Ανθρωπίνων Δικ/των)

Head of Legal Start You Up

www.startyouup.gr

2106411675

Άλλα άρθρα

Επένδυση σε τουριστικού σκάφος αναψυχής!

Διαβάστε περισσότερα

Starting Up a Limited Liability Services Company in Greece ΙΚΕ/PC

Διαβάστε περισσότερα

50% μείωση φορολογίας για 7 έτη, για όσους επιστρέφουν ή μετοικούν στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσχιση κλάδου εταιρείας Ν. 4601/2019

Διαβάστε περισσότερα

Μερική διάσπαση εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα με απαλλαγή φόρου για το 50% του εισοδήματος για 7 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων 22% 2021

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία προϊόντων. Έρωτας με την πρώτη ματιά!

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τη δημιουργία e-shop

Διαβάστε περισσότερα

Νέα διαδικασία σύστασης ΙΚΕ Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Λογοτύπου Logo & εταιρικής ταυτότητας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή eShop με το WooCommerce

Διαβάστε περισσότερα