210-6411675, 210-6458266

welcome@startyouup.gr

Μαυρομιχάλη 190 Αθήνα 11472

Νέα επιχείρηση, εταιρεία, επιλογή μεταξύ: Ατομικής ΟΕ ΕΕ ΙΚΕ ΑΕ.


Η Start You Up αναλαμβάνει την σύσταση & τήρηση λογιστηρίου επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής. 

Στα πλαίσια δε του Start You Up Pack συμπεριλαμβάνονται προαιρετικώς, οι υπηρεσίες: Σχεδίασης εταιρικής ταυτότητας, κατασκευής ιστοσελίδας, digital marketing.

Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση παρέχεται δωρεάν.

Εν συνεχεία και εντός 72 ωρών παραδίδουμε συνολική τεχνική περιγραφή & προσφορά, με συγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτήματα σας. 

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

 • email: welcome@startyouup.gr
 • τηλ: 2106411675 2106452883 2106458266 6973790219

Η απόφαση για το είδος της επιχείρησης δεν είναι όσο απλή συνήθως παρουσιάζεται και σίγουρα δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στο πόσα γλυτώνουμε από την εφορία. Είναι απόφαση που βασίζεται σε πολλούς παράγοντες, που καθίστανται σημαντικοί ή μη, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας και των κανόνων αγοράς στην οποία θα δραστηριοποιηθούμε.

Το άρθρο αυτό δεν υπεισέρχεται στην πλήρη παράθεση των δεδομένων που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για τη σωστή επιλογή, δεν θα μπορούσε άλλωστε λόγω των πολλών πληροφοριών που απαιτούνται. Δίνει όμως τη γενική εικόνα και πληροφορίες για να αντιληφθεί ο ενδιαφερόμενος τις πτυχές που θα πρέπει να εξετάσει.

Γενικώς θα λέγαμε πως οι πτυχές αυτές είναι οι κάτωθι:

 • Φορολογία
 • Ασφάλιση
 • Ιδιοκτησία και Διαχείριση
 • Νομική Ευθύνη
 • Χρηματοδότηση

Φορολογία: 

1.  Ατομικές επιχειρήσεις / ελεύθεροι επαγγελματίες

Φορολογούνται με βάση την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, χωρίς όμως την έκπτωση φόρου. Οι συντελεστές φορολογίας είναι:

9%            (τα κέρδη έως 10.000 ευρώ)

22%          (τα κέρδη από 10.001 έως 20.000 ευρώ)

28%          (τα κέρδη από 20.001 έως 30.000 ευρώ)

36%          (τα κέρδη από 30.001 έως 40.000 ευρώ)

44%          (τα κέρδη άνω των 40.001 ευρώ)

 • Τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
 • Προκαταβολή φόρου 55% (Όταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, περιορίζεται στο μισό).

 

2.  Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία

 • Φορολογούνται με συντελεστή 22% ανεξαρτήτως ύψους κερδών.
 • Προκαταβολή φόρου 80% (μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους).

3.  Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία

 • Φορολογούνται με συντελεστή 22% ανεξαρτήτως ύψους κερδών.
 • Προκαταβολή φόρου 80% (μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους).
 • Τα μερίσματα από τα κέρδη φορολογούνται με 5%.

4.  ΕΠΕ, ΙΚΕ και ΑΕ

 • Φορολογούνται με συντελεστή 22% ανεξαρτήτως ύψους κερδών.
 • Προκαταβολή φόρου 80% (μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους).
 • Τα μερίσματα από τα κέρδη φορολογούνται με 5%.

 Ασφάλιση: (Ασφαλιστικές Εισφορές Μη Μισθωτών)

1.  Ασφαλιστέα Ιδιότητα / Δραστηριότητα έχουν οι κάτωθι:

 • Ατομική Επιχείρηση / Ελεύθερος Επαγγελματίας
 • Εταίρος Ο.Ε. και Ε.Ε.
 • Μοναδικός Εταίρος Μονοπρόσωπης ΙΚΕ
 • Διαχειριστής ΙΚΕ
 • Μέτοχος Α.Ε. άνω του 3% και συγχρόνως Μέλος ΔΣ
 • Οι λοιποί μέτοχοι της ΑΕ και οι εταίροι πολυπρόσωπης ΙΚΕ δεν επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές.

2.  Ασφαλιστικές Εισφορές

Δίνεται το δικαίωμα στους ανωτέρω ασφαλισμένους να επιλέγουν ελεύθερα την ασφαλιστική τους κλάση (πλέον της κατώτερης - υποχρεωτικής). Φυσικά υψηλότερες εισφορές θα οδηγούν και σε υψηλότερη, θεωρητικά, σύνταξη.

Ασφαλιστικές κλάσεις 2023:

 • 1η κατηγορία: 230,25 ευρώ το μηνά
 • 2η κατηγορία: 276,31 ευρώ το μηνά
 • 3η κατηγορία: 331,13 ευρώ το μήνα
 • 4η κατηγορία: 398,02 ευρώ το μήνα
 • 5η κατηγορία: 476,96 ευρώ το μήνα
 • 6η κατηγορία: 620,60 ευρώ το μήνα και
 • 7η κατηγορία - ειδική: 138,15 ευρώ το μήνα αφορά μόνο πρώτο-ασφαλισμένους (για τα πρώτα 5 έτη ασφάλισης τους)

Για όσο διάστημα ο ασφαλισμένος απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός, οι εισφορές που καταβάλλονται από την μισθωτή απασχόληση αφαιρούνται από τις εισφορές της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχει επιλέξει. Για το χρονικό διάστημα αυτό οι ελάχιστες εισφορές δεν μπορούν να υπολείπονται του ποσού της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας, καταβάλλεται ΜΙΑ ΜΟΝΟ ασφαλιστική εισφορά.

Για τους ασφαλισμένους με δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης καθώς και Εφάπαξ Παροχών, παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών. 

Ιδιοκτησία, διαχείριση & λειτουργεία:

1.  Ιδιοκτήτες:

 • Ατομική Επιχείρηση / Ελεύθερος Επαγγελματίας – ο ίδιος
 • Ο.Ε. και Ε.Ε. – Εταίροι (τουλάχιστον δύο)
 • Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. – Εταίρος/οι
 • Α.Ε. – Μέτοχος/οι

2.  Διοίκηση:

 • Ατομική Επιχείρηση / Ελεύθερος Επαγγελματίας – ο ίδιος
 • Ο.Ε. και Ε.Ε. – ο/οι Ομόρρυθμος/οι Εταίρος/οι
 • Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. – ο/οι Διαχειριστής/ές
 • Α.Ε. – το Διοικητικό Συμβούλιο (3 έως 15 μέλη) ή ο Σύμβουλος Διαχειριστής

3.  Λειτουργία

 • Ατομική Επιχείρηση / Ελεύθερος Επαγγελματίας – ο ίδιος
 • Ο.Ε. και Ε.Ε. – ο/οι Ομόρρυθμος/οι Εταίρος/οι – Εμπιστοσύνη μεταξύ εταίρων – Έλλειψη οικονομικής εικόνας εταιρείας από Ετερόρρυθμο μέλος
 • Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. – ο/οι Διαχειριστής/ές – δυνατότητα ελέγχου / αντικατάστασης Διαχειριστή από Εταίρους μέσω Συνέλευσης
 • Α.Ε. – το Διοικητικό Συμβούλιο (3 έως 15 μέλη) ή ο Σύμβουλος Διαχειριστής – δυνατότητα ελέγχου / αντικατάστασης Διοικητικού Συμβουλίου ή Συμβούλου Διαχειριστή από Μετόχους μέσω Συνέλευσης

Ευθύνη, νομική, έναντι τρίτων (πλην Δημοσίου)

1.  Ιδιοκτήτες:

 • Ατομική Επιχείρηση / Ελεύθερος Επαγγελματίας – Απεριόριστη ευθύνη μέχρι και την προσωπική περιουσία
 • Ο.Ε. και Ε.Ε. – ο/οι Ομόρρυθμος/οι Εταίρος/οι Απεριόριστη ευθύνη μέχρι και την προσωπική περιουσία – ο/οι Ετερόρρυθμος/οι ευθύνη μέχρι το ποσό της συνεισφοράς του/ς στο κεφάλαιο
 • Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. – ο/οι Εταίρος/οι ευθύνη μέχρι το ποσό της συνεισφοράς του/ς στο κεφάλαιο
 • Α.Ε. – Μέτοχος/οι μέχρι το ποσό της συνεισφοράς του/ς στο κεφάλαιο

2.  Διοίκηση:

 • Ατομική Επιχείρηση / Ελεύθερος Επαγγελματίας – Απεριόριστη ευθύνη μέχρι και την προσωπική περιουσία
 • Ο.Ε. και Ε.Ε. – ο/οι Ομόρρυθμος/οι Εταίρος/οι Απεριόριστη ευθύνη μέχρι και την προσωπική περιουσία
 • Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. – ο/οι Διαχειριστής ευθύνη εις ολόκληρον μαζί με την εταιρεία, κατ’ άρθρο 71 ΑΚ, σε περίπτωση υπαίτιας πράξης ή παράλειψης, που γεννά υποχρέωση αποζημίωσης είτε λόγω παραβίασης συμβατικών υποχρεώσεων είτε λόγω αδικοπραξίας (π.χ. ακάλυπτη επιταγή)
 • Α.Ε. – Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Σύμβουλος Διαχειριστής ευθύνη υπό περιπτώσεις

Χρηματοδότηση:

Γενικά μπορούμε να πούμε πως η προσέλκυση κεφαλαίων για μια επιχείρηση καθίσταται ευκολότερη όταν η επιχείρηση μπορεί να παρουσιάσει οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμούς κλπ). Είναι λογικό, χωρίς να είναι από μόνο του ικανό, η επιχείρηση που μπορεί να δείξει την πλήρη οικονομική της εικόνα, να μπορεί να προσελκύσει ευκολότερα επενδυτές, επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις.

Αυτές είναι οι εταιρείες που έχουν τα λεγόμενα διπλογραφικά βιβλία και σε αντίθεση με τα απλογραφικά (ατομική επιχείρηση, ΟΕ-ΕΕ) δεν αρκείται στα έσοδα και στα έξοδα, αλλά παρουσιάζει και τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις της, κεφάλαια κλπ (πχ ανοιχτές επιταγές, οφειλές, ρευστότητα κλπ). Διπλογραφικά βιβλία έχουν οι:

 • ΕΠΕ
 • ΙΚΕ
 • ΑΕ

Υπό προϋποθέσεις αποκτούν και οι Ατομικές, Ο.Ε.-Ε.Ε. (με τζίρους άνω του 1.500.000/έτος για δύο συνεχόμενες χρήσεις)

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα: 210 6452883, 2106458266, 210 6411675, 6973790219, welcome@startyouup.gr καθώς και στους λογαριασμούς μας στα social media.

Διαβάστε επίσης:Kostas Katsatouras

CEO Start You Up 

www.startyouup.gr

Άλλα άρθρα

Εισφορά, “μετατροπή”, ατομικής επιχείρησης σε νέα ΙΚΕ, ΑΕ ν. 4935\2022.

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύοντας από την Ελλάδα για λογαριασμό εταιρείας του εξωτερικού.

Διαβάστε περισσότερα

Επένδυση σε τουριστικού σκάφος αναψυχής!

Διαβάστε περισσότερα

Starting Up a Limited Liability Services Company in Greece ΙΚΕ/PC

Διαβάστε περισσότερα

50% μείωση φορολογίας για 7 έτη, για όσους επιστρέφουν ή μετοικούν στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσχιση κλάδου εταιρείας Ν. 4601/2019

Διαβάστε περισσότερα

Μερική διάσπαση εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα με απαλλαγή φόρου για το 50% του εισοδήματος για 7 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων 22% 2021

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία προϊόντων. Έρωτας με την πρώτη ματιά!

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τη δημιουργία e-shop

Διαβάστε περισσότερα

Νέα διαδικασία σύστασης ΙΚΕ Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα