210-6411675, 210-6458266

welcome@startyouup.gr

Μαυρομιχάλη 190 Αθήνα 11472

Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ. Ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων. Εταίρων ΟΕ ΕΕ, διαχειριστών και εταίρων ΙΚΕ ΕΠΕ, μελών ΔΣ ΑΕ. Παράλληλη, ταυτόχρονη, επαγγελματική δραστηριότητα: Μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας.


Γενικά:

Ποιοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 39 ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι;

 • Οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΑ, και τ. ΤΑΝΤΠ.
 • Οι υγειονομικοί που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση καθώς και οι δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.
 • Μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής εταιρειών που μέχρι σήμερα υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΟΑΕΕ.

Ειδικότερα:

 • τα μέλη ΔΣ ΑΕ σε όλη την επικράτεια με ποσοστό συμμετοχής 3% τουλάχιστον
 • οι μέτοχοι των ΑΕ με σκοπό τη μεταφορά προσώπων, πραγμάτων με αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών
 • Διαχειριστές ΙΚΕ που έχουν οριστεί με καταστατικό η απόφαση εταίρων
 • Ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ
 • Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2017

Ποιοι κατηγορίες Μισθωτών τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. εντάσσονται από 1/1/2017 στον ΕΦΚΑ και ασφαλίζονται ως μισθωτοί;

Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι και Φαρμακοποιοί απασχολούμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (κλινικές, ιδιωτικά νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, πολυιατρεία, κ.λ.π.).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/2017

Πως ασφαλίζεται το μέλος ΔΣ ΑΕ;

Μέλος ΔΣ ΑΕ κάτω του 3% εφόσον παρέχει εργασία και υπάρχει αμοιβή μπορεί να δηλωθεί στην ΑΠΔ.

Άνω του 3% πληρώνει εισφορές βάσει εισοδήματος (ελεύθερο επάγγελμα) και αν λαμβάνει αμοιβή δηλώνεται στην ΑΠΔ.

Πως ασφαλίζονται τα μέλη ΟΕ ή ΕΕ;

Καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές βάσει εισοδήματος (αρ.39 ελεύθερος επαγγελματίας).

Ως μισθωτοί δύναται να τους γίνει πρόσληψη στην ΟΕ ή στην ΕΕ και να δηλωθούν στην ΑΠΔ, μόνο υπό προϋποθέσεις (με απόφαση των εταίρων και μετά από σύνταξη σχετικού πρακτικού ή συγκεκριμένη αναφορά στο καταστατικό).

Μέλη αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ; Αν ναι, ως μισθωτοί ή ως μη μισθωτοί;

Εφόσον από τον έλεγχο του καταστατικού δεν προκύπτουν κέρδη που θα διανέμονται στα μέλη της εταιρείας δεν ασφαλίζονται ως μη μισθωτοί. Σε περίπτωση που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία ως μισθωτοί ασφαλίζονται μέσω ΑΠΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38.

Πώς ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ οι διαχειριστές και οι εταίροι της ΙΚΕ; 

Οι διαχειριστές ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ οι εταίροι ανάλογα με το πρακτικό – καταστατικό δύναται: α) να υπάγονται προαιρετικά στο αρ.39 ως ελεύθεροι επαγγελματίες στην περίπτωση που δεν κατέβαλλαν κεφάλαιο στην εταιρεία και β) να δηλώνονται στην ΑΠΔ ως μισθωτοί στην περίπτωση που κατέβαλλαν ποσό και συνεχίζουν να παρέχουν εργασία στην επιχείρηση.

Διαχειριστής Ε.Π.Ε., μπορεί να δηλωθεί στην Α.Π.Δ. για τις υπηρεσίες στην Ε.Π.Ε. με εξαρτημένη εργασία;

Ναι, μόνο στην περίπτωση που ο διαχειριστής δεν είναι εταίρος.

Μη μισθωτοί: Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι:

Πως θα υπολογίζονται οι εισφορές μου μετά την 1/1/2017;

Από 1/1/2017 καταργούνται οι ασφαλιστικές κατηγορίες-κλάσεις και πλέον ως βάση υπολογισμού των εισφορών αποτελεί το πραγματικό εισόδημα.

Σε ποιους ασφαλισμένους εφαρμόζονται οι νέοι κανόνες;

Οι νέοι κανόνες εισφορών εφαρμόζονται στους ήδη, κατά την 01/01/2017, ασφαλισμένους των προ υφιστάμενων Ασφαλιστικών Φορέων καθώς και στα πρόσωπα που θα ενταχθούν στην ασφάλιση, μετά την ημερομηνία αυτή, για πρώτη φορά.

Ως πραγματικό νοείται το συνολικό εισόδημα που δηλώνεται στην Εφορία;

Όχι, το Καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα που προέρχεται από δραστηριότητα ή ιδιότητα που δημιουργεί υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. (Επιχειρηματική δραστηριότητα, Αγροτική δραστηριότητα και μισθωτή εργασία)

Τίνος έτους εισοδήματα θα ληφθούν υπόψη;

Σύμφωνα με το νόμο λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του προηγούμενου φορολογικού έτους. Μέχρι να εκκαθαριστούν από την Φορολογική Διοίκηση τα εν λόγω εισοδήματα, λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο έτος. (Για το 2017, τα εισοδήματα του έτους 2015. Η οριστικοποίηση των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την χρήση των εισοδημάτων του έτους 2016, και η εν συνεχεία, εκκαθαριστική διαδικασία έχει ήδη δρομολογηθεί και αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί).

Πρέπει να προσκομίσω τη φορολογική μου δήλωση ώστε να αποδείξω το εισόδημα μου;

Όχι, τα εισοδήματα λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Υπάρχει ανώτατο όριο εισοδήματος επί του οποίου καταβάλλονται εισφορές;

Ως ανώτατο όριο ορίζεται το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών όπως ισχύει. ( Μηνιαία 5860,80 ευρώ-Ετήσια 70.330,00 ευρώ).

Υπάρχει κατώτατο όριο εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές;

Ως κατώτατο όριο ορίζεται το ύψος του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει. (Μηνιαία 586,08 ευρώ-Ετήσια 7.033 ευρώ).

Έχω μηδενικό εισόδημα. Τι εισφορά θα καταβληθεί;

Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος.

Έχω δηλώσει “ζημία” .Τι εισφορά θα καταβληθεί;

Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος.

Δεν είχα υποβάλλει δήλωση για τα εισοδήματα του 2015. Τι εισφορά θα καταβάλλω;

Στις περιπτώσεις που δεν έχει υποβληθεί δήλωση εισοδήματος η δεν έχει για διάφορους λόγους εκκαθαριστεί, η εισφορά υπολογίζεται επί των εισοδημάτων του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους.

Είμαι μέλος Εταιρείας. Σε ποιο εισόδημα θα υπολογισθούν οι εισφορές μου;

Στο εισόδημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία.

Είμαι μέλος αγροτικής οικογενειακής εκμετάλλευσης. Τι εισφορές θα καταβάλλω;

Οι εισφορές υπολογίζονται επί του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος διαιρούμενου δια του αριθμού των μελών της οικογενειακής εκμετάλλευσης.

Πρόκειται να κάνω έναρξη δραστηριότητας. Τι εισφορά θα καταβάλω;

Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος από τον μήνα έναρξης εργασιών και έως το Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Πως υπολογίζονται οι εισφορές με βάση το εισόδημα;

Οι εισφορές υπολογίζονται ως ποσοστό επί του εισοδήματος ως εξής: 

 • Κλάδος σύνταξης 20%
 • Κλάδος ασθένειας 6,95%

Με ποιον τρόπο πληρώνονται οι εισφορές;

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε όλες τις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού (πάγια εντολή). 

Για την εκτέλεση των πληρωμών οι ασφαλισμένοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα από κάθε Τραπεζικό Ίδρυμα προϊόντα.

Υπάρχει δυνατότητα μερικής καταβολής;

Ναι οποιαδήποτε πληρωμή ποσού γίνεται αποδεκτή.

Έχω κάνει έναρξη δραστηριότητας το 2016 τι εισφορά θα καταβάλλω το 2017;

Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος και θα εκκαθαρισθεί οριστικά όταν θα είναι διαθέσιμα τα εισοδήματα 2016.

Πώς μπορούμε να πληρώνουμε τις εισφορές μας;

Οι πληρωμές των εισφορών γίνονται μέσω της τράπεζας που επιλέγει ο ασφαλισμένος, με γρήγορο και απλό τρόπο Στα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ ορίζονται όλες οι λεπτομέρειες. 

Όποιος ασφαλισμένος έχει αντιρρήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών του, μπορεί να προσέρχεται στις αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες. 

Όσον αφορά στις παλαιές οφειλές από την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, για αυτές θα εξακολουθήσει να ισχύει η προϋφιστάμενη διαδικασία, δηλαδή οι ασφαλισμένοι θα τις καταβάλλουν με τον τρόπο που τις κατέβαλαν και έως τις 31/12/2016.

Κάθε πότε πληρώνονται οι εισφορές;

Η εισφορά είναι μηνιαία και θα καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Πως θα ενημερωθώ για τις εισφορές μου;

Για τις εισφορές από 1/1/17 θα σταλούν ειδοποιητήρια στα οποία θα περιλαμβάνεται ο υπολογισμός της μηνιαίας εισφοράς, το εισόδημα επί του οποίου έγινε ο υπολογισμός και στοιχεία για την πληρωμή των εισφορών. 

Παράλληλα, τα στοιχεία πληρωμής των εισφορών καθώς και το ειδοποιητήριο θα είναι διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που θα αναρτηθούν στον ιστότοπό του www.efka.gov.gr

Πως μπορώ να πάρω ασφαλιστική ενημερότητα;

Στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, χορηγείται βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ εφόσον έχουν καταβληθεί όλες οι απαιτητές εισφορές μη μισθωτού έως τον μήνα χορήγησής της. 

Ειδικά για τον έλεγχο των εισφορών από 1.1.2017:

 • Σε περίπτωση μη μισθωτού ασφαλισμένου, και μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών, χορηγείται βεβαίωση εξάμηνης διάρκειας, εφόσον έχει καταβληθεί, κατ’ ελάχιστον, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού.
 • Σε περίπτωση μη μισθωτού ασφαλισμένου που παράλληλα απασχολείται και ως μισθωτός, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής της ελάχιστης κατά περίπτωση εισφοράς εφόσον αυτή καταβάλλεται από τη μισθωτή του απασχόληση. Κατά συνέπεια, χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, μηνιαίας διάρκειας, με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μισθωτού καθώς και το σύνολο των εισφοροδοτούμενων μηνιαίων αποδοχών του.
 • Σε περίπτωση που ο αιτών έχει ενταχθεί σε ρύθμιση οφειλών (για οφειλές έως 31.12.2016), θα πρέπει να τηρείται η οικεία ρύθμιση ενώ ως προς την καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 1.1.2017 ισχύουν, κατά περίπτωση, τα ανωτέρω. Η χορηγούμενη ασφαλιστική ενημερότητα θα έχει μηνιαία διάρκεια προκειμένου να διασφαλίζονται οι όροι της ρύθμισης.

ΕΓΚ 7 - 16/02/2018

Τι αλλάζει στις εισφορές μου από 01/01/2018;

Από 01/01/2018 στη βάση υπολογισμού των εισφορών Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) συμπεριλαμβάνονται και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.

Ειδικότερα για το 2018, οι εισφορές θα υπολογιστούν επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% του αθροίσματος ΚΦΑ και των καταβλητέων εισφορών του προηγούμενου έτους.

Πως θα εφαρμοστεί ο νέος τρόπος υπολογισμού των εισφορών από 01/01/2018;

Για τον υπολογισμό εισφορών έτους 2018, και έως την οριστικοποίηση – εκκαθάριση, η βάση υπολογισμού πρέπει να προσδιοριστεί με το εισόδημα και τις καταβλητέες εισφορές του έτους 2016 ως του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου έτους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 έπρεπε να καταβληθούν στους πρώην ασφαλιστικούς οργανισμούς που εντάχθηκαν από 01.01.2017 στον ΕΦΚΑ, ειδικά για το 2016, θα ληφθούν υπόψη εκείνες που έχουν καταβληθεί (καταβληθείσες). 

Δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εισφορές 2017 έχουν εκδοθεί και παρακολουθούνται από τον ΕΦΚΑ, κατά την οριστικοποίηση και εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2018 θα ληφθούν υπόψη οι καταβλητέες εισφορές 2017.

ΕΓΚ 14 - 08/03/2018

Σε ποιους ασφαλισμένους έχει εφαρμογή η διάταξη περί μείωσης της εισφοράς Κλάδου Σύνταξης κατά 50%;

Στη διάταξη της παρ.13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι που εισφοροδοτούνται με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, δηλ. Ελ. Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι υπαγόμενοι στην ασφάλιση των π. Φορέων ΟΑΕΕ, ΤΑΝΤΠ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη διάταξη; 

Απαιτείται η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης σε ένα ή διαδοχικά σε περισσότερους του ενός φορείς Κύριας Ασφάλισης και η εξόφληση των εισφορών για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Ποιοι χρόνοι ασφάλισης συνυπολογίζονται για την συμπλήρωση των 40 ετών;

Για την συμπλήρωση των 40 ετών συνυπολογίζονται: α) χρόνοι πραγματικής ασφάλισης, β) χρόνοι προαιρετικής ασφάλισης και γ) πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης.

Μπορούν να υπαχθούν στην πιο πάνω διάταξη οι Απασχολούμενοι Συνταξιούχοι;

Οι νέες διατάξεις αφορούν τους ενεργούς Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους και ως εκ τούτου στο πεδίο εφαρμογής τους δεν εμπίπτουν οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι.

Πότε ενεργοποιείται το δικαίωμα υπαγωγής στη νέα διάταξη;

Το δικαίωμα υπαγωγής στη διάταξη της παρ.13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 ενεργοποιείται με την υποβολή σχετικής αίτησης από την πρώτη του επόμενου μήνα.

Εφαρμόζεται η μείωση και σε εισφορά που αφορά εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα; 

Όχι, η μείωση δεν εφαρμόζεται σε εισφορά που προκύπτει από εισόδημα που εισφοροδοτείται με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4387/2016.

Πότε διακόπτεται το δικαίωμα;

Το δικαίωμα λήγει με τη διακοπή της ασφάλισης, την συνταξιοδότηση ή με υποβολή σχετικής αίτησης διακοπής από τον ασφαλισμένο.

Παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα: Ταυτόχρονα μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/2017

Είμαι μισθωτός και παράλληλα ελεύθερος επαγγελματίας. Δικαιούμαι εξαίρεση μετά την 1/1/2017 από την καταβολή μιάς εκ των δύο εισφορών;

Όχι, έχετε υποχρέωση καταβολής εισφορών και για τις δύο δραστηριότητες μετά την 1/1/17.

Ασφαλισμένος, παρέχει εξαρτημένη εργασία και συγχρόνως ασκεί ελεύθερο επάγγελμα. Πώς ασφαλίζεται από 01/01/2017;

Από 01/01/2017 έχει υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικής εισφοράς ως εξής: 

 • Ως μισθωτός μέσω ΑΠΔ 
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας (υποχρέωση ασφάλισης βάσει των διατάξεων του πρώην ΟΑΕΕ). Για την ολοκλήρωση του ανώτατου ορίου μηνιαίων αποδοχών (€5.860,80), προηγούνται οι αποδοχές βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 ως μισθωτού.

Ασφαλισμένος, παρέχει εξαρτημένη εργασία και συγχρόνως ασκεί αγροτική δραστηριότητα. Πώς ασφαλίζεται από 01/01/2017;

Από 01/01/2017 έχει υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικής εισφοράς ως εξής: 

 • Ως μισθωτός μέσω ΑΠΔ και
 • βάσει του άρθρου 40 λόγω άσκησης αγροτικής δραστηριότητας (υποχρέωση ασφάλισης βάσει των διατάξεων του πρώην ΟΓΑ). Για την ολοκλήρωση του ανώτατου ορίου μηνιαίων αποδοχών (€5.860,80) προηγούνται οι αποδοχές βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 ως μισθωτός.

Ασφαλισμένος, ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και συγχρόνως αγροτική δραστηριότητα. Πώς ασφαλίζεται από 01/01/2017; 

Βάσει του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ο εν λόγω ασφαλισμένος εξαιρούνταν από την ασφάλιση του τ. ΟΓΑ και υπαγόταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Από 1/1/2017, ο εν λόγω ασφαλισμένος έχει υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικής εισφοράς: 

 • ως ελεύθερος επαγγελματίας άρθρου 39 και 
 • βάσει του άρθρου 40 του ν.4387/2016 λόγω άσκησης αγροτικής δραστηριότητας (υποχρέωση ασφάλισης βάσει των διατάξεων του πρώην ΟΓΑ).

Πηγή: Ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: www.efka.gov.gr

Διαβάστε επίσης:

Ίδρυση σύσταση εταιρείας. Επιλογή μεταξύ ΟΕ ΕΕ ΙΚΕ ΑΕ. Φορολογία εταιρειών

Σύσταση ιατρικής εταιρείας 2018

Ίδρυση νέας επιχείρησης 2018

Φορολογία επιχειρήσεων 2018

Ορισμένα κριτήρια επιλογής εταιρικού τύπου ΟΕ ΕΕ ΕΠΕ ΙΚΕ ΑΕ

Απλουστευμένο παράδειγμα φορολόγησης ΙΚΕ ΕΠΕ ΑΕ 2017

Πλεονεκτήματα Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας

Μετατροπή ΟΕ & ΕΕ σε ΙΚΕ

Μετατροπή Ατομικής Επιχείρησης σε ΙΚΕ

Παράμετροι επιλογής μεταξύ ΙΚΕ & ΑΕ

Κατασκευή απλής εταιρικής Ιστοσελίδας (site)

Χρήσιμα digital εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Συγχώνευση εταιρειών

Διαφήμιση επιχείρησης στο Internet (Google Facebook)

Μπόζος Δημήτρης

Head of Business Development Start You Up 

www.startyouup.gr

dimitris@startyouup.gr

+302106411675

+306973790219

  

Άλλα άρθρα

Επένδυση σε τουριστικού σκάφος αναψυχής!

Διαβάστε περισσότερα

Starting Up a Limited Liability Services Company in Greece ΙΚΕ/PC

Διαβάστε περισσότερα

50% μείωση φορολογίας για 7 έτη, για όσους επιστρέφουν ή μετοικούν στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσχιση κλάδου εταιρείας Ν. 4601/2019

Διαβάστε περισσότερα

Μερική διάσπαση εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα με απαλλαγή φόρου για το 50% του εισοδήματος για 7 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων 22% 2021

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία προϊόντων. Έρωτας με την πρώτη ματιά!

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τη δημιουργία e-shop

Διαβάστε περισσότερα

Νέα διαδικασία σύστασης ΙΚΕ Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Λογοτύπου Logo & εταιρικής ταυτότητας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή eShop με το WooCommerce

Διαβάστε περισσότερα