210-6411675, 210-6458266

welcome@startyouup.gr

Μαυρομιχάλη 190 Αθήνα 11472

Σύσταση έναρξη Ιατρικής εταιρείας, ιδιωτικού ιατρείου


Η Start You Up αναλαμβάνει την ίδρυση και αδειοδότηση της ιατρικής σας εταιρείας (αλλά και του ιδιωτικού σας ιατρείου) καθοδηγώντας σας σε κάθε επιμέρους ενέργεια των εκάστοτε διαδικασιών.

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία ιατρικών εταιρειών στην Ελλάδα ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ Α’ 70/10.04.2001), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Σημειώνουμε ότι το εν λόγω π.δ. αντικαταστάθηκε από το π.δ. 180/2009 (ΦΕΚ Α’ 210/02.10.2009), το οποίο όμως καταργήθηκε λίγες μόνο μέρες αργότερα με το π.δ. 188/2009 (ΦΕΚ Α’ 216/19.10.2009).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2001: «1. Οι ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) παρέχονται και από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με την εποπτεία και τον έλεγχο του αρμόδιου Νομάρχη, του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και του οικείου Ιατρικού (οδοντιατρικού) Συλλόγου.   2. Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ), είναι οι ακόλουθοι:   α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία   β. Ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία   γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. γ’ του π.δ. 84/2001: «Βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται: (...) γ. Σε νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και με την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων του άρθρου 11 και των λοιπών διατάξεων του παρόντος.», σύμφωνα δε με το άρθρο 11 παρ. 1 του π.δ. 84/2001: "1. Βεβαίωση λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται και σε εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή.".

Ήδη από το 2012 και συγκεκριμένα με το ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/22.11.2012) έχει απελευθερωθεί σημαντικά η δυνατότητα ίδρυσης ιατρικών εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, με τον ανωτέρω νόμο έχουν καταργηθεί πλείστοι περιορισμοί για τη σύσταση ιατρικών εταιρειών, όπως για παράδειγμα:

 • Η παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. ως αποκλειστικός σκοπός της συσταθησομένης εταιρείας.
 • Ως εκ τούτου, η υποχρεωτική αναγραφή του όρου «ιατρική»/ «οδοντιατρική» στην επωνυμία της εταιρείας.
 • Η παροχή υπηρεσιών μόνο σε ένα φορέα Π.Φ.Υ. εκ μέρους των συνεργαζόμενων με την εταιρεία επιστημονικών υπευθύνων, γιατρών και οδοντιάτρων.
 • Η εταιρική συμμετοχή μόνο σε μία εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ..
 • Η αποκλειστική ή κατά πλειοψηφία συμμετοχή στις ως άνω εταιρείες μόνο γιατρών και λοιπών επιστημόνων του τομέα της υγείας.
 • Η υποχρεωτική τήρηση βιβλίων Γ’ Κατηγορίας (πλέον διπλογραφικών) ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της εταιρείας.
 • Σε αντίθεση με τα ανωτέρω απαγορεύεται μέχρι και σήμερα η συμμετοχή σε ιατρική εταιρεία ιατρών ή οδοντιάτρων «(...) στους οποίους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος (...)» (αρ. 11 παρ. 8 του π.δ. 84/2001).

Ενδεικτικά, τα βασικά στάδια ίδρυσης ιατρικής εταιρείας είναι τα παρακάτω:

Αρχικά, πρέπει να υποβληθεί απλό, ανυπόγραφο προσχέδιο του καταστατικού της εταιρείας στη νομική υπηρεσία του αρμόδιο Ιατρικού Συλλόγου, για να ελεγχθεί το περιεχόμενό του σε σχέση με το π.δ. 84/2001. Συνήθως, η αρμόδια υπηρεσία του εκάστοτε ιατρικού συλλόγου αποφαίνεται επί του προσχεδίου του καταστατικού άμεσα, εντός ολίγων ημερών, υποδεικνύοντας τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις αυτού.

Εν συνεχεία, ολοκληρώνονται οι διαδικασίας σύστασης της εταιρείας μέσω του Γ.Ε.ΜΗ. ή του Συμβολαιογράφου (ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας που πρόκειται να συσταθεί).

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας της ιατρικής εταιρείας, προκειμένου εν συνεχεία να χορηγηθεί από τον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο η βεβαίωση λειτουργίας της ιατρικής εταιρείας. Εδώ διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

Εάν πρόκειται να εκδοθεί βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης ειδικότητας των επιστημονικά υπευθύνων του ιατρείου ή οδοντιατρείου ιατρών και οδοντιάτρων στην περίπτωση που δεν είναι μέλος του Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας.
 • Συμβόλαιο αγοράς, ή συμφωνητικό μίσθωσης, ή παραχώρησης χρήσης με, ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, στο οποίο θα στεγάζεται το εν λόγω ιατρείο, ή οδοντιατρείο.
 • Βεβαίωση από την Πολεοδομία ή από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο.
 • Κανονισμό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, από όπου προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του φορέα.
 • Διάγραμμα κάτοψης του διατιθεμένου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με ης διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α του Π.Δ. 84/2001, καθώς και ότι οι φορείς λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτίριο ή σε συνεχόμενα κτίρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης.
 • Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του ιατρείου ή οδοντιατρείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β του Π.Δ. 84/2001.
 • Υποβολή επισήμων αντιγράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.
 • Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό ή οδοντιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.
 • Απόδειξη Ιατρικού ή Οδοντιατρικού συλλόγου στην περιφέρεια στην οποία αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας για την καταβολή του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ. Σε περίπτωση που ο Ιατρικός ή Οδοντιατρικός Σύλλογος δεν αποφανθεί επί της αιτήσεως εντός μηνός από την υποβολή όλων των δικαιολογητικών, υποχρεούται να αποδώσει το ποσό αυτό στην περιφέρεια, με τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου.
 • Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινολογικού εξοπλισμού από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις.
 • Απόσπασμα ποινικού Μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας) και του επιστημονικά υπευθύνου.
 • Καταστατικό της εταιρείας (μετά τη δημοσίευση της σύστασης της εταιρείας, πρέπει να υποβληθεί εκ νέου το δημοσιευμένο καταστατικό της συσταθείσας εταιρείας στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο, για έγκριση αυτού από το Διοικητικό του Συμβούλιο).
 • Ονομαστική κατάσταση του επιστημονικού προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνομα του αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ημερών.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιστημονικά υπευθύνου και των ιατρών ή οδοντιάτρων εταίρων ή μετόχων ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.
 • Σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικός κατάλογος των μετόχων.

 

Εάν πρόκειται να εκδοθεί βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού πολυϊατρείου υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης ειδικότητας των επιστημονικά υπευθύνων ιατρών ή οδοντιάτρων του ιδιωτικού πολύιατρείου και πολυοδοντιατρείου στην περίπτωση που δεν είναι μέλη του Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας.
 • Βεβαίωση από την Πολεοδομία ή από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο.
 • Κανονισμό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, από όπου προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του φορέα.
 • Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινολογικού εξοπλισμού από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις.
 • Συμβόλαιο αγοράς, ή συμφωνητικό μίσθωσης, ή παραχώρησης χρήσης με, ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, όπου θα στεγάζεται ο εν λόγω φορέας.
 • Διάγραμμα κάτοψης του διατεθειμένου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α του Π.Δ. 84/2001, καθώς και ότι οι φορείς λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτίριο ή σε συνεχόμενα κτίρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης.
 • Βεβαίωση από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο - μηχανολόγο ή διπλωματούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη από την οποία θα προκύπτει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη και επαρκής για τη χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού.
 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
 • Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β του Π.Δ. 84/2001.
 • Υποβολή επίσημων αντιγράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.
 • Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό ή οδοντιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.
 • Απόδειξη Ιατρικού ή Οδοντιατρικού συλλόγου, στην περιφέρεια στην οποία αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας για την καταβολή του ποσού των τετρακοσίων (400) ευρώ. Σε περίπτωση που ο Ιατρικός ή Οδοντιατρικός Σύλλογος δεν αποφανθεί επί της αιτήσεως εντός μηνός από την υποβολή όλων των δικαιολογητικών, υποχρεούται να αποδώσει το ποσό αυτό στην περιφέρεια, με την διαβίβαση του σχετικού φακέλου.  
 • Απόσπασμα ποινικού Μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας) και του επιστημονικά υπευθύνου.
 • Καταστατικό της εταιρείας (μετά τη δημοσίευση της σύστασης της εταιρείας, πρέπει να υποβληθεί εκ νέου το δημοσιευμένο καταστατικό της συσταθείσας εταιρείας στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο, για έγκριση αυτού από το Διοικητικό του Συμβούλιο).
 • Ονομαστική κατάσταση του επιστημονικού προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνομα του αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ημερών.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιστημονικά υπευθύνου και των ιατρών ή οδοντιάτρων εταίρων ή μετόχων ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.
 • Σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικός κατάλογος των μετόχων.
 • Στη περίπτωση που το πολυϊατρείο διαθέτει διαγνωστικό εργαστήριο, πέραν των αναφερομένων, απαιτείται βεβαίωση από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό περί της στατικής επάρκειας του ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το διαγνωστικό εργαστήριο, εφόσον πρόκειται για Μαγνητικό Τομογράφο για χώρο εκτός ισογείου ή υπογείου.

Η Start You Up αναλαμβάνει την ίδρυση και αδειοδότηση της ιατρικής σας εταιρείας (αλλά και του ιδιωτικού σας ιατρείου) καθοδηγώντας σας σε κάθε επιμέρους ενέργεια των εκάστοτε διαδικασιών.

Μαριάνθη Α. Κούμπη

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – LL.M. (UCL)

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

(CIArb & Υπουργείο Δικαισ., Διαφ. & Ανθρωπίνων Δικ/των)

Head of Legal Start You Up

www.startyouup.gr

2106411675

Άλλα άρθρα

Επένδυση σε τουριστικού σκάφος αναψυχής!

Διαβάστε περισσότερα

Starting Up a Limited Liability Services Company in Greece ΙΚΕ/PC

Διαβάστε περισσότερα

50% μείωση φορολογίας για 7 έτη, για όσους επιστρέφουν ή μετοικούν στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσχιση κλάδου εταιρείας Ν. 4601/2019

Διαβάστε περισσότερα

Μερική διάσπαση εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα με απαλλαγή φόρου για το 50% του εισοδήματος για 7 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων 22% 2021

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία προϊόντων. Έρωτας με την πρώτη ματιά!

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τη δημιουργία e-shop

Διαβάστε περισσότερα

Νέα διαδικασία σύστασης ΙΚΕ Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Λογοτύπου Logo & εταιρικής ταυτότητας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή eShop με το WooCommerce

Διαβάστε περισσότερα