210-6411675, 210-6458266

welcome@startyouup.gr

Μαυρομιχάλη 190 Αθήνα 11472

Παράμετροι επιλογής εταιρικού τύπου, μεταξύ ΑΕ & ΙΚΕ


Ενδεικτικές παράμετροι που διαφέρουν μεταξύ ΑΕ & ΙΚΕ :

1. Το ύψους του απαιτούμενου εκ του νόμου μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου: Στην Α.Ε. απαιτείται κατ’ ελάχιστον μετοχικό κεφάλαιο 24.000 ευρώ. Η ΙΚΕ συστήνεται και με εταιρικό κεφάλαιο ενός ευρώ.

2. Το είδος των εισφορών των μετόχων/εταίρων: Στην Α.Ε. οι μέτοχοι εισφέρουν είτε μετρητά είτε περιουσιακά στοιχεία δυνάμενα να αποτιμηθούν σε χρήμα. Στην ΙΚΕ οι εταίροι μπορούν να εισφέρουν, πέραν των ανωτέρω δύο στοιχείων, και την προσωπική τους εργασία. Επίσης, μπορεί η εισφορά τους να είναι «εγγυοδοτική», ήτοι μπορεί η εισφορά τους να συνίσταται στην ανάληψη ευθύνης για την αποπληρωμή των εταιρικών χρεών της ΙΚΕ μέχρι του ποσού που θα επιλέξουν.

3. Όργανα διοίκησης: Η Α.Ε. διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρία μέλη (μπορεί βέβαια να εκχωρήσει για ορισμένα θέματα την εξουσία διοίκησης και σε ένα μόνο πρόσωπο, εφόσον τούτο προβλέπεται από τν Καταστατικό της εταιρείας). Η ΙΚΕ κατά κανόνα διοικείται και από ένα μόνο πρόσωπο, τον Διαχειριστή της.

4. Διάρκεια της θητείας των οργάνων της διοίκησης: Η θητεία των μελών του Δ.Σ. δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξη (6) έτη, με εξαίρεση την περίπτωση, κατά την οποία η θητεία του ΔΣ παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική ΓΣ της εταιρείας. Στην πράξη, οι ΑΕ κάθε πενταετία προβαίνουν σε εκλογή νέου ΔΣ και στη συγκρότηση αυτού σε σώμα (αυτό απαιτείται ακόμη και στην περίπτωση που τελικά εκλεγούν ακριβώς τα ίδια πρόσωπα). Στην ΙΚΕ η θητεία του Διαχειριστή μπορεί να είναι αόριστης διάρκειας (οπότε ανάγκη τροποποίησης του Καταστατικού της θα ανακύψει μόνο αν για τον οποιοδήποτε λόγο προκύψει ανάγκη αλλαγής ή αντικατάστασης του Διαχειριστή).

5. Γενική Συνέλευση ΑΕ – Σώμα εταίρων ΙΚΕ: Οι διατυπώσεις σύγκλησης της ΓΣ της ΑΕ είναι πολύ περισσότερο περίπλοκες και χρονοβόρες σε σχέση με τις αντίστοιχες διατυπώσεις του ανωτέρω οργάνου στην ΙΚΕ.

6. Απεικόνιση της εταιρικής συμμετοχής σε μετοχές: Η ως άνω απεικόνιση προβλέπεται μόνο για τις ΑΕ, οι δε εκδοθησομένες μετοχές αποτελούν αξιόγραφα. Αντίθετα, τυχόν έγγραφο αφορόν τα εταιρικά μερίδια εταίρου της ΙΚΕ έχει μόνο βεβαιωτικό – αποδεικτικό χαρακτήρα.


7. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών/εταιρικών μεριδίων: Οι περιορισμοί στις μεταβιβάσεις μετοχών ΑΕ είναι έγκυρες μόνο για τις ονομαστικές μετοχές και μόνο για τις μεταβιβάσεις εν ζωή και όχι αιτία θανάτου. Τυχόν προβλεπόμενοι περιορισμοί στην ΙΚΕ θα ισχύουν για όλα τα εταιρικά μερίδια και για όλα τα είδη μεταβιβάσεων (εν ζωή ή αιτία θανάτου), μπορούν δε να φθάνουν μέχρι και την απαγόρευση μεταβίβασης.

8. Προστασία μειοψηφούντος μετόχου/εταίρου: Στην ΙΚΕ μπορεί με καταστατική ρήτρα να εισαχθεί ο κανόνας της διπλής πλειοψηφίας κεφαλαίου και κεφαλών που ισχύει και στις ΕΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι αν υιοθετεί αυτός ο κανόνας, σε διμελή ΙΚΕ αυτός που θα έχει εισφέρει το 99 % του εταιρικού κεφαλαίου, δε θα μπορεί να λάβει ούτε μία απόφαση, αν δεν έχει εξασφαλίσει προηγουμένως και τη θετική ψήφου του εταίρου που έχει εισφέρει το 1 % του εταιρικού κεφαλαίου. Ο μειοψηφούν μέτοχος ΑΕ σε καμία περίπτωση δεν έχει τη «δύναμη» του μειοψηφούντος εταίρου της ΙΚΕ. Χάριν προστασίας των μειοψηφούντων μετόχων μπορούν μόνο να αυξηθούν τα απαιτούμενα ποσοστά απλής και εξαιρετικής καταστατικής απαρτίας και πλειοψηφίας. Και σε αυτήν την περίπτωση όμως, τίθενται περιορισμοί από το νόμο, αφού π.χ. τα καταστατικά οριζόμενα ποσοστά απλής απαρτίας και πλειοψηφίας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι κατώτερα από τα εκ του νόμου οριζόμενα ποσοστά αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας, ώστε να διατηρείται η αρχή της διαφοροποίησης μεταξύ των δύο ειδών ΓΣ (απλής ή εξαιρετικής αντίστοιχα).

 Διαβάστε επίσης:

Μαριάνθη Α. Κούμπη

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – LL.M. (UCL)

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

(CIArb & Υπουργείο Δικαισ., Διαφ. & Ανθρωπίνων Δικ/των)

Head of Legal Start You Up

210-6411675

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

 

Άλλα άρθρα

Ίδρυση σύσταση εταιρείας. Επιλογή μεταξύ ΟΕ ΕΕ ΙΚΕ ΑΕ. Φορολογία εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Φαρμακείου. Νέο Φαρμακείο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ. Ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων. Εταίρων ΟΕ ΕΕ, διαχειριστών και εταίρων ΙΚΕ ΕΠΕ, μελών ΔΣ ΑΕ. Παράλληλη, ταυτόχρονη, επαγγελματική δραστηριότητα: Μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας.

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος cafe bar εστιατόριο

Διαβάστε περισσότερα

Η νεανική επιχειρηματικότητα από μια νεανική ματιά!

Διαβάστε περισσότερα

Νέο έντυπο Ε3 για το Φορολογικό έτος 2017

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης, καταστήματος, υγειονομικού ενδιαφέροντος. Περιληπτικός Οδηγός.

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση επιχειρήσεων εταιρειών με απορρόφηση της μιας από την άλλη με βάση το Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το ν. 2166/1993.

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση σύσταση έναρξη νέας επιχείρησης. Φορολόγηση σχεδίαση logo κατασκευή ιστοσελίδας social media διαφήμιση.

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική εταιρεία ΙΚE. Περιγραφή, πλεονεκτήματα, φορολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση έναρξη Ιατρικής εταιρείας, ιδιωτικού ιατρείου

Διαβάστε περισσότερα

Instagram: Μετατροπή προσωπικού σε Εταιρικό προφίλ

Διαβάστε περισσότερα