210-6411675, 210-6458266

welcome@startyouup.gr

Μαυρομιχάλη 190 Αθήνα 11472

Είσπραξη Εμπορικών Απαιτήσεων: Ποιες είναι οι νομικές δυνατότητες των επιχειρήσεων.


Άμεση απόρροια της πρωτοφανούς οικονομικής δυσπραγίας που παρατηρείται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι και η αδυναμία εξόφλησης των απαιτήσεων επιχειρήσεων από τους πελάτες τους για τις παρασχεθείσες από μέρους τους πωλήσεις προϊόντων ή παροχές υπηρεσιών. Ενίοτε δε, η αδυναμία είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Σε παλαιότερο ενημερωτικό μας σημείωμα έχουμε αναφερθεί στη διαμεσολάβηση, ως τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο άμεσης, ταχείας και αποτελεσματικής επίλυσης των εμπορικών διαφορών. Γεγονός, ωστόσο, παραμένει ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα μέρη δεν προσφεύγουν στη διαμεσολάβηση για την επίλυση των διαφορών τους, κυρίως γιατί οι νομικοί τους σύμβουλοι είτε δεν γνωρίζουν τον ως άνω θεσμό είτε δεν πιστεύουν στην αποτελεσματικότητά του.

Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις τίθεται το ερώτημα τι δυνατότητες παρέχει στις επιχειρήσεις το ελληνικό δίκαιο, προκειμένου να επιτύχουν άμεσα και κατά το δυνατόν συντομότερα την είσπραξη των οφειλόμενων σε αυτές ποσών (και όχι μετά από χρόνιες δικαστικές διενέξεις).

Αρχικά, η διαδικασία της αναγκαστικής (δηλαδή χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη) είσπραξης μιας απαίτησης απαιτεί την έκδοση του εκτελεστού τίτλου. Αναμφίβολα, η ταχύτερη μέθοδος για έκδοση εκτελεστού τίτλου είναι η διαδικασία της έκδοσης διαταγής πληρωμής (χρόνος έκδοσης από μερικές ημέρες έως ένα μήνα ανάλογα με το Πρωτοδικείο/Ειρηνοδικείο). Για να εκδοθεί διαταγή πληρωμής θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως η απαίτηση της επιχείρησης και δη με έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή του οφειλέτη της, ή με τα δικά της εμπορικά βιβλία (αναλυτικό καθολικό κλπ.). Επίσης, διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί και με το συνδυασμό διαφόρων εγγράφων που αποδεικνύουν την απαίτηση της επιχείρησης. Συνεπώς, διαταγή πληρωμής δεν εκδίδεται μόνο όταν υπάρχουν αξιόγραφα (δηλαδή επιταγές, συναλλαγματικές κλπ), αλλά και σε πληθώρα άλλων περιπτώσεων που πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή της, όπως για παράδειγμα όταν υπάρχει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή ένα ενυπόγραφο έγγραφο, όπου ο οφειλέτης αποδέχεται το χρέος του ή και με τη συνδυαστική χρήση των τιμολογίων και των εμπορικών βιβλίων της επιχείρησης.

Στην περίπτωση, τώρα, που δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής, αναγκαστικά θα πρέπει να ασκηθεί αγωγή σε βάρος του οφειλέτη της επιχείρησης. Σε αυτήν όπως την περίπτωση, εξαιτίας των τροποποιήσεων του κώδικα πολιτικής δικονομίας του 2015:

α. Η εκδίκαση της αγωγής και η έκδοσης απόφασης επ’ αυτής γίνεται πλέον πολύ πιο σύντομα, σε σχέση με το μέχρι το 2015 ισχύον νομικό πλαίσιο.

β.Υπάρχει πλέον η δυνατότητα διενέργειας συντηρητικής κατάσχεσης (δηλαδή δέσμευσης) των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (τραπεζικών καταθέσεων, μετρητών, εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ) ακόμα και με την πρωτόδικη απόφαση, γεγονός που με τη σειρά του καθιστά πιο πιθανή μια συμβιβαστική επίλυση της υπόθεσης.

 

Αφού, λοιπόν, έχουμε στα χέρια μας τον εκτελεστό τίτλο για την απαίτηση της επιχείρησης, στη συνέχεια μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, με βάση την οποία τελικώς θα εισπραχθεί το οφειλόμενο ποσό. Αυτή η διαδικασία είναι και το πιο δύσκολο τμήμα κατά την είσπραξη μιας εμπορικής απαίτησης. Και τούτο, διότι μπορεί να έχουμε αποκτήσει τον εκτελεστό τίτλο, αλλά να μην μπορούμε τελικά να εισπράξουμε την απαίτηση λόγω της μη ανεύρεσης εμφανών περιουσιακών στοιχείων στο όνομα του οφειλέτη. Γι’ αυτό και κάθε περίπτωση θα πρέπει να προηγείται ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να επιλεγεί ο πλέον πρόσφορος τρόπος για την εξέλιξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει ποικίλα μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης προς αξιοποίηση από την εκάστοτε επιχείρηση, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

α. Κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Η εν λόγω διαδικασία είναι αρκετά δαπανηρή και χρονοβόρα. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχει προσημείωση στα ακίνητα από πιστωτικά ιδρύματα (για την από μέρους τους χορήγηση δανείων), τα οποία και θα ικανοποιηθούν πρώτα από τον προϊόν του πλειστηριασμού (οπότε και μπορεί να μην υπάρχει τελικά υπόλοιπο για την ικανοποίηση της απαίτησης της επιχείρησης). Γι’ αυτό και η κατάσχεση ακινήτου, θα πρέπει να αποτελεί την τελευταία ίσως επιλογή της επιχείρησης.

β. Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη, δηλαδή χρημάτων, εμπορευμάτων, οχημάτων, αξιογράφων, μετοχών, εταιρικών μεριδίων κλπ. Σε αυτήν την περίπτωση, το κινητό πράγμα αφαιρείται από την κατοχή του οφειλέτη και φυλάσσεται από τρίτο πρόσωπο – τον μεσεγγυούχο – μέχρι να πραγματοποιηθεί ο πλειστηριασμός.

γ. Κατάσχεση των απαιτήσεων που διατηρεί ο οφειλέτης της επιχείρησης σε βάρος τρίτων (κατάσχεση εις χείρας τρίτου), συνήθως σε βάρος πιστωτικών ιδρυμάτων (που είναι και ο πιο αποτελεσματικός και γρήγορος τρόπος είσπραξης της απαίτησης της επιχείρησης). Από εκεί και πέρα, μπορεί να υπάρχουν και απαιτήσεις του οφειλέτη κατά τρίτων εμπόρων, τις οποίες μπορεί η επιχείρηση να διεκδικήσει και να εισπράξει.

δ. Αίτηση υποβολής καταλόγου περιουσιακών στοιχείων. Πλέον ο οφειλέτης που καλείται στο δικαστήριο να δηλώσει τα περιουσιακά του στοιχεία, θα πρέπει να αναφέρει και τις τυχόν απαιτήσεις που έχει κατά τρίτων και τις τυχόν μεταβιβάσεις ακινήτων που τέλεσε εντός της τελευταίας πενταετίας. Σε αυτήν διαδικασία ο οφειλέτης βεβαιώνει με όρκο ότι ο κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων που υποβάλει στο δικαστήριο περιέχει όλα του τα περιουσιακά στοιχεία, άλλως διαπράττει ποινικό αδίκημα (ψευδορκία). Οπότε με αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτονται τυχόν απαλλοτριωτικές ενέργειες του οφειλέτη, επί των οποίων μπορούν να ασκηθούν τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα.

ε. Αναγκαστική διαχείριση επιχείρησης οφειλέτη. Αυτό το μέσο εκτέλεσης είναι ενδεδειγμένο όταν για παράδειγμα ναι μεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη όμως αυτά είναι ήδη «δεσμευμένα» (δηλαδή υποθηκευμένα ή ενεχυριασμένα κατά περίπτωση) σε τρίτους και ο πλειστηριασμός τους δε θα οδηγούσε στην είσπραξη της απαίτησης της επιχείρησης. Όμως, η επιχείρηση του οφειλέτη, συνεχίζει να λειτουργεί, εισπράττοντας χρήματα (τα οποία μπορεί να είναι και αυτά ήδη εκχωρημένα σε τρίτους, συνήθως τράπεζες). Στην περίπτωση αυτή, μπορεί με αυτό το μέσο της εκτέλεσης η δανείστρια επιχείρηση να αναλάβει τη διαχείριση της επιχείρησης του οφειλέτη μέχρι να εισπράξει όλο το οφειλόμενο σε αυτήν ποσό.

Τέλος, ερευνητέα είναι σε κάθε περίπτωση τυχόν δυνατότητα έγερσης αξιώσεων προσωπικά σε βάρος των νομίμων εκπροσώπων επιχείρησεων, γεγονός που αυξάνει τις δυνατότητες συμβιβαστικής επίλυσης των εμπορικών διαφορών.

Διαβάστε επίσης:

Έναρξη νέας επιχείρησης με το Start You Up all in 1 pack

Απλουστευμένο παράδειγμα φορολόγησης ΙΚΕ ΕΠΕ ΑΕ 2017

Πλεονεκτήματα Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας

Μετατροπή ΟΕ & ΕΕ σε ΙΚΕ

Μετατροπή Ατομικής Επιχείρησης σε ΙΚΕ

Κατασκευή απλής εταιρικής Ιστοσελίδας (site)

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

Χρήσιμα digital εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Συγχώνευση εταιρειών

Σχεδίαση εταιρικής ταυτότητας, πέρα από το Logo

Διαφήμιση επιχείρησης στο Internet (Google Facebook)

Φορολογία Airbnb & Booking Ελλάδα

Μαριάνθη Α. Κούμπη

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – LL.M. (UCL)

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

(CIArb & Υπουργείο Δικαισ., Διαφ. & Ανθρωπίνων Δικ/των)

Head of Legal Start You Up

210-6411675

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

 

Άλλα άρθρα

Επένδυση σε τουριστικού σκάφος αναψυχής!

Διαβάστε περισσότερα

Starting Up a Limited Liability Services Company in Greece ΙΚΕ/PC

Διαβάστε περισσότερα

50% μείωση φορολογίας για 7 έτη, για όσους επιστρέφουν ή μετοικούν στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσχιση κλάδου εταιρείας Ν. 4601/2019

Διαβάστε περισσότερα

Μερική διάσπαση εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα με απαλλαγή φόρου για το 50% του εισοδήματος για 7 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων 22% 2021

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία προϊόντων. Έρωτας με την πρώτη ματιά!

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τη δημιουργία e-shop

Διαβάστε περισσότερα

Νέα διαδικασία σύστασης ΙΚΕ Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Λογοτύπου Logo & εταιρικής ταυτότητας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή eShop με το WooCommerce

Διαβάστε περισσότερα