210-6411675, 210-6458266

welcome@startyouup.gr

Μαυρομιχάλη 190 Αθήνα 11472

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: Μπορούν να λυθούν γρήγορα και αποτελεσματικά;


Η απάντηση είναι ναι, αν δοκιμάσετε να τις επιλύσετε διαμέσου της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, που είναι ο νέος τρόπος εξωδικαστικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών που εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με τον νόμο 3898/2010. (Start You Up)

Στη διαμεσολάβηση, τα δύο ή περισσότερα εμπλεκόμενα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν τη μεταξύ τους διαφορά με συμφωνία διαμέσου της βοήθειας ενός τρίτου προσώπου, του διαμεσολαβητή. Ο ρόλος του διαμεσολαβητή, οποίος είναι ένα τρίτο πρόσωπο, ουδέτερο και αμερόληπτο σε σχέση και με τα εμπλεκόμενα μέλη, είναι να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις των μερών και τη μεταξύ τους επικοινωνία.

Αν τα εμπλεκόμενα μέρη συμφωνούν να δοκιμάσουν να επιλύσουν τη μεταξύ τους διαφορά μέσω της διαμεσολάβησης, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να επιλέξουν από κοινού το διαμεσολαβητή τους μέσα από το σχετικό κατάλογο πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (http://diamesolavisi.gov.gr/anazitisi-diamesolavitwn).

Σύμφωνα δε με το άρθρο 8 παρ. 3 του νόμου 3898/2010 η διαδικασία της διαμεσολάβησης καθορίζεται από τον διαμεσολαβητή και τα εμπλεκόμενα μέρη. Πλην όμως η συνήθης διαδικασία μετά την επιλογή του προσώπου του Διαμεσολαβητή είναι ακόλουθη:

 • Αρχικά, υπογράφεται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό περί υπαγωγής της εμπορικής διαφοράς των μερών σε διαμεσολάβηση, όπου αναφέρεται και το πρόσωπο του Διαμεσολαβητή που έχουν επιλέξει τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς επίσης και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί.
 • Στη συνέχεια οι δικηγόροι των μερών πρέπει να ετοιμάσουν ένα σύντομο πληροφοριακό έγγραφο, απευθυνόμενο προς το διαμεσολαβητή, αναφορικά με την προκείμενη εμπορική διαφορά.
 • Ο διαμεσολαβητής ενημερώνεται και ορίζει από κοινού με τα εμπλεκόμενα μέρη την ημέρα διεξαγωγής της διαμεσολάβησης. Η διαμεσολάβηση συνήθως διαρκεί μία ημέρα. Αν τα μέρη δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία στο τέλος της ημέρας, ενδεχομένως να οριστεί νέα συνάντηση, αν το κρίνει πρόσφορο ο διαμεσολαβητής και κυρίως αν το επιθυμούν τα μέρη.
 • Την ημέρα της διαμεσολάβησης, τα εμπλεκόμενα μέρη παρίστανται με τους νομικούς τους συμβούλους.
 • Αρχικά, ο διαμεσολαβητής περιγράφει εκ νέου στα μέρη τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Στη συνέχεια, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους προβαίνουν σε μία αρχική τοποθέτηση. Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μερών. Σε όποιο σημείο κρίνει πρόσφορο ο διαμεσολαβητής προβαίνει σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις με έκαστο εμπλεκόμενο μέρος μετά του νομικού του συμβούλου. Στις κατ’ ιδίαν αυτές συζητήσεις (όπως και σε όλη τη διαδικασία της διαμεσολάβησης) ισχύει το απόρρητο, δηλαδή ό,τι εμπιστεύεται το ένα εμπλεκόμενο μέρος στο διαμεσολαβητή δεν ανακοινώνεται στο άλλο εμπλεκόμενο μέρος, εκτός αν έχει δοθεί ρητή εντολή προς τούτο.
 • Η μέρα συνεχίζεται με εναλλαγές κοινών και κατ’ ιδίαν συναντήσεων μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και του διαμεσολαβητή. Σημειώνεται ότι τα εμπλεκόμενα μέρη είναι ελεύθερα να αποχωρήσουν από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης οποτεδήποτε το θελήσουν.

Στο τέλος της ημέρας δύο είναι οι πιθανότητες:

 

Α. Θα έχετε καταλήξει σε συμφωνία με το άλλο εμπλεκόμενο μέρος, όπερ σημαίνει ότι:

 

 • Θα έχετε επιλύσει τη διαφορά σας μέσα σε μία ημέρα και όχι κάνοντας υπομονή ολόκληρα χρόνια προκειμένου να έχετε στα χέρια σας μία τελεσίδικη δικαστική απόφαση (επί τη βάσει της οποίας κατά το σύνηθες συμβαίνον μπορείτε να προβείτε σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος του αντιδίκου σας). Ως εκ τούτου, θα έχετε γλιτώσει πάρα πολύ χρόνο, τον οποίον μπορείτε αντ’ αυτού να αφιερώσετε στον παραγωγικό τομέα της επιχείρησής σας.
 • Προφανώς, η όλη διαδικασία θα σας έχει κοστίσει λιγότερο από τα δικαστικά έξοδα και την αμοιβή του δικηγόρου σας για τις κατάλληλες δικαστικές ενέργειες στις οποίες αυτός θα πρέπει να προβεί για να ικανοποιηθείτε για την απαίτησή σας.
 • Θα έχετε επιλύσει τη διαφορά σας όπως εσείς οι ίδιοι επιθυμείτε, αφού ο διαμεσολαβητής δεν αποφασίζει, αλλά βοηθάει τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία με όποιο περιεχόμενο αυτά θελήσουν. Εξ αυτού του λόγου είναι εξαιρετικά πιθανό η μεταξύ σας συμφωνία να τηρηθεί, αφού θα την έχετε διαμορφώσει μόνοι σας από κοινού με το άλλο εμπλεκόμενο μέρος.
 • Αν παρόλα αυτά η μεταξύ σας συμφωνία δεν εφαρμοστεί, μπορείτε να ζητήσετε από το διαμεσολαβητή να καταθέσει στη γραμματεία του μονομελούς πρωτοδικείου της περιφέρειας όπου διεξήχθη η διαμεσολάβηση το πρακτικό που θα έχει συνταχθεί στο τέλος της διαμεσολάβησης, οπότε και θα έχετε αποκτήσει κατ’ ευθείαν εκτελεστό τίτλο διαμέσου του οποίου θα μπορέσετε να προβείτε σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος του άλλου εμπλεκόμενου μέρους, γλιτώνωντας χρόνιες δικαστικές διαμάχες.
 • Εκτός από την επίλυση της διαφοράς σας, είναι πιθανό να αποκαταστήσετε και τη σχέση σας με το άλλο εμπλεκόμενο μέρος, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει η πιθανότητα η μεταξύ σας συνεργασία να συνεχιστεί.

 

Β. Δε θα έχετε καταλήξει σε συμφωνία με το άλλο εμπλεκόμενο μέρος, όπερ σημαίνει ότι:

 • Μπορείτε και πάλι να διεκδικήσετε δικαστικά τις απαιτήσεις σας. Δε θα έχετε χάσει καμία προθεσμία διότι σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3898/2010, η προσφυγή στη διαμεσολάβηση διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία ασκήσεως των αξιώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης.
 • Δε θα έχετε διακινδυνεύσει κατ’ ουδένα τρόπο τη δικαστική διεκδίκηση της απαίτησής σας. Επειδή η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι απόρρητη (εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν άλλως), τυχόν συμβιβαστικές προτάσεις σας προς το άλλο μέρος ή και άλλες απόρρητες πληροφορίες που εμπιστευθήκατε στο διαμεσολαβητή ή και στο άλλο εμπλεκόμενο μέρος, δε θα επηρεάσουν τη δικαστική διεκδίκηση της απαίτησής σας. Επίσης, ο διαμεσολαβητής, τα μέρη, οι νομικοί σύμβουλοί τους και άλλοι συμμετέχοντες στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, δεν εξετάζονται ως μάρτυρες σε τυχόν μεταγενέστερες δίκες.

Οπότε την επόμενη φορά που θα αναρωτηθείτε πώς θα εισπράξετε τυχόν χρήματα που σας οφείλουν οι συνεργάτες σας, δώστε μια ευκαιρία στη διαμεσολάβηση. Μπορεί να εκπλαγείτε!

Μαριάνθη Α. Κούμπη

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – LL.M. (UCL)

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

(CIArb & Υπουργείο Δικαισ., Διαφ. & Ανθρωπίνων Δικ/των)

Head of Legal Start You Up

www.startyouup.gr

2106411675

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ιστολόγιο έχουν τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

     

Άλλα άρθρα

Επένδυση σε τουριστικού σκάφος αναψυχής!

Διαβάστε περισσότερα

Starting Up a Limited Liability Services Company in Greece ΙΚΕ/PC

Διαβάστε περισσότερα

50% μείωση φορολογίας για 7 έτη, για όσους επιστρέφουν ή μετοικούν στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσχιση κλάδου εταιρείας Ν. 4601/2019

Διαβάστε περισσότερα

Μερική διάσπαση εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα με απαλλαγή φόρου για το 50% του εισοδήματος για 7 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων 22% 2021

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία προϊόντων. Έρωτας με την πρώτη ματιά!

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τη δημιουργία e-shop

Διαβάστε περισσότερα

Νέα διαδικασία σύστασης ΙΚΕ Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Λογοτύπου Logo & εταιρικής ταυτότητας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή eShop με το WooCommerce

Διαβάστε περισσότερα